ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί συγκλήσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

«ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε»

ΑΡ.Μ.ΑΕ 16954/01ΑΤ/Β/88/784

 

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» και σύμφωνα με το καταστατικό αυτής καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα επί της Λ.Πεντέλης 11-13 και Μενελάου γραφεία αυτής, την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1.         Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 01.01.2016-31.12.2016 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.         Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης 2016.

3.         Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.2016-31.12.2016.

4.         Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημιώσεων και bonus.

5.         Προέγκριση καταβολής αμοιβών, αποζημιώσεων και bonus μελών Δ.Σ. έτους 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Βριλήσσια 19/05/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο