ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Περί συγκλήσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

 

«ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε»

 

ΑΡ.Μ.ΑΕ 16954/01ΑΤ/Β/88/784

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» και σύμφωνα με το καταστατικό αυτής καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα επί της Λ.Πεντέλης 11-13 και Μενελάου γραφεία αυτής, την 26η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014 και των  λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε  ευθύνη για την χρήση 01.01.2014-31.12.2014.

3.   Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και       καθορισμός αμοιβής αυτών.

4.   Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσεως 2014.

5.   Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αποζημιώσεων.

6.   Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ έτους 2015.

7.   Επανέγκριση θεμάτων της από 28/06/2013 Γ.Σ. μετόχων.

8.   Εκλογή νέου Δ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Βριλήσσια, 27 Απριλίου 2015

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ